Mücadele İçindeki Nepal'li Ezilen Kitlelere

Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesi'nin Açıklaması Nisan 1992

Emperyalist gazete raporlarına göre, 6 Nisan 1992'de Nepal Komünist Partisi (Birlik Merkezi)'nin çağrı yaptığı protesto grevi ve kitle gösterileri sırasında, Nepal hükümetinin özel polis güçleri, sokaklardaki kitlelerin üzerine ateş açmış, ve en az beş kişiyi öldürerek 50 kişiyi de yaralamıştır. Arkasından birkaç gece Katmandu'da ve banliyölerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişlerdir. Ancak özel polis ve başkentteki diğer hükümet güçlerinin giriştiği böylesi vahşi gövde gösterisi karşısında yılıp boyun eğmek yerine, Nepal'li kahraman kitleler binleriyle sokaklara dökülerek protesto gösterilerinde bulunmuşlar, düşen yoldaşlarının cesetlerini talep etmişlerdir. Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesi, gerici Nepal hükümetinin bu barbar hareketini mahküm eder, ve haklı mücadelelerinde Nepal'li kahraman devrimci kitlelere sağlam dayanışma ve desteğini ifade eder.

Sadece iki sene önce, Nepal'li kitleler onyıllardır süren ezici monarşiye karşı ülke çapında kahraman bir kabarış içinde ayaklandılar. Ancak bu tarihsel başkaldırıdaki önder siyasi güçler, Çin-yanlısı ve Sovyet-yanlısı revizyonistlerin önderliğindeki zamanın Yedi-Partili Sol İttifakı ile işbirliği içinde olan ve şu anda iktidarda bulunan Nepal Kongre Partisi, anayasal monarşi altında çok-partili bir parlamenter sistem tesis etmek üzere monarşi ile anlaşmaya girerek kitlelere ihanet ettiler. Bu aldatıcı pazarlığı büyük bir zafer olarak lanse edip demokrasi diye selamladılar. Kendilerine karşı yapılan muazzam kötülükleri protesto etmek ve temel haklarını talep etmek için asgari demokratik haklarını kullanmakta olan kitlelere ateş açıp katletmekten çekinmeyen rejim, işte bu sözüm ona çok-partili demokratik rejim olmuştur.

Bu da göstermektedir ki, bu gericiler siyasi iktidarın oy sandığından çıktığını iddia etseler bile, Mao Zedung'un yıllar önce öğretmiş olduğu gibi, aslında ''İktidar namlunun ucundadır.'' Aynı zamanda yine bu gelişmeler göstermektedir ki, tüm diğer ezilen ülkelerde olduğu gibi, ne kadar yaygın, militan, hatta devrimci olurlarsa olsunlar, kitle hareketleri ve kitle kabarışları, hükümet veya rejim değişiklerine yol açsalar bile, Nepal'li kitlelerin kurtuluşuna yolaçamazlar. Gerçek kurtuluş için, kitleler silahlara sarılarak devrimci bir halk savaşı -- Mao'nun çizdiği güzergahta uzun süreli bir halk savaşı -- hazırlayıp başlatmak zorundadırlar. Feodalizm/yarı-feodalizm, bürokrat komprador kapitalizm ve emperyalist-yayılmacı hakimiyetten oluşan tüm mevcut toplumsal düzen, yeni demokratik devrim tarafından alaşağı edilmedikçe, hiçbir rejim reformu, hükümet değişikliği veya çok-partili seçim uygulaması vb.nin geniş kitlelerin yaşamlarında herhangi bir temel değişiklik yaratması mümkün değildir.

Bu yüzden, Nepal Komünist Partisi (Mashal)'a Mayıs 1990'daki mesajında, DEH Komitesi şunu vurgulamıştır ki, kitlelerin mücadelesi ''... yarı-feodal ve emperyalist sömürü ve hakimiyetin devrimci bir şekilde tümden alaşağı edilmesini ve Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi rehberliğindeki proletaryanın önderliği altında yeni demokratik Nepal'de işçi-köylü hakimiyetinin inşa edilmesini kendisine hedef olarak almalıdır.''

DEH Komitesi, Nepal'de kitlelerin bu yeniden-uyanışının, uzun süreli halk savaşına koyulmak, ve bunun için de, Maoist strateji ve taktik temelinde kırsal alanda gerilla savaşını başlatmak üzere Maoist devrimci komünistlerin hazırlıkları hızlandırmasına çağrı yaptığı görüşündedir. Kitlelerin kanı, teri, ve fedakarlıkları, sadece bu şekilde zafer kazanabilir, kitlelerin özlemleri ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Peru Komünist Partisi (PKP) önderliğinde Peru'da ilerleyen halk savaşı bunun şanlı ve yaşayan bir örneğini sunmaktadır. DEH, proletarya ve dünyanın devrimci kitleleri ile birlikte, ilerdeki devrimci mücadelelerinde sağlam bir şekilde Nepal'li kitlelerin yanında yeralacaktır.

Çok-Partili Sözümona Demokrasi Hakkındaki Boş Hayalleri Bir Yana Bırakalım!

Nepal'de Yeni Demokratik Devrimi Gerçekleştirmek Üzere Maoist Halk Savaşı Güzergahında ileri!