kurdbr

KÜRDİSTAN ve Kızıl Siyasi iktidar ihtimalleri
Necmiye Siyavuş


Necmiye Siyavuş'un enternasyonal Maoist dergi A World To Win (Kazanılacak Dünya)'nın Şubat 1986 tarihli 5. sayısında (AWTW 1986/5) yayınlanmış olan bu yazısının Türkçe'ye çevirisi Partizan Yayınlar tarafından hazırlanmıştır.
Bir seneden fazla bir süredir teksirle çoğaltılmış olarak ancak sınırlı sayıda mevcut olan bu çevirinin broşür olarak yayınlanmasının, devrimci hareket içindeki genel ideolojik ve siyasi tartışma1ara, ve özellikle de Kürdistan'da ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinin güzergahı hakkında berrak bir perspektife sahip olunmasına büyük ölçüde katkıda bulunacağını düşunüyoruz. Kazanlacak Dönya'nın ingilizce, İspanyolca, ve Farsça baskıları ile dünyanın beş kıtasına ulaşan “KÜRDİSTAN —Ve Kızıl Siyasi İktidar İhtimalleri”, devrimci kitleler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmış, devrimci parti, devrimci savaş gibi ezilenlerin hayati sorunları üzerine tartışmaları alevlendirmiştir. Farsça çevirisi özellikle İran ve Irak Kürdistanı'nın peşmerge kamplarında ve ileri bilinçli Kürt kitleleri içinde, bugün yürütülmekte olan mücadelelerin değerlendirilmesi ve eleştirisi ile, zafere ulaşmanın ideolojik ve maddi temelleri üzerine hararetli tartışmalara, ve bilhassa Maoist strateji ve perspektifin önerileri hakkında yeniden bir ilgi ve araştırma arzusuna yolaçmıştır.
Necmiye Siyavuş yazısında, birikmiş tarihsel tecrübelerin ışığında yaptığı tahlillerde, Kürdistan'da gerçek ulusal ve sosyal kurtuluş, ve proleter dünya devrimi açısından belirmiş olan konjonktürlere özellikle dikkat çekmekte, ve bugünkü konjonktürün barındırdığı devrimci potansiyelin devrim için değerlendirilmesi için vazgeçilmez nitelikteki ideolojik, siyasi ve askeri sorunları ele almaktadır.
1986 başında, bu yazının yaptığı tahliller ve uyarıların doğruluğunun, bölgede ve Kürdistan'da daha sonra meydana gelen gelişmelerle teyid edilmiş olduğunu okuyucularımız takdir edecektir. Halepçe Katliamı, İran-Irak savaşının “ateş- kes”e bağlanması, ve Irak rejiminin T.C. devleti ile anlaşmalı olarak Kürdistan'da toptan imha ve sindirme kampanyasına girişmesine ilişkin olarak, Kazanılacak Dünya, Kasım 1988 tarihli 12. sayısında, Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesinin “Kürt Kitlelerinin Savaşı, Ezilenlerin Savaşıdır” adlı bildirisi ile birlikte, Necmiye Siyavuş'un makalesinden bölümler yayınlayarak, okuyucularını “bu çığır açıcı makalenin bütünü için derginin 5. sayısına başvurmaya” çağırmıştır.
Türkiye'de de devrimci mücadele için suların bendini yeniden ve artan bir hırçınlıkla zorladığı, zafere ulaşmak için güvenilir arazi aradığı bu dönemde, ufukları geçmişin hataları ve hatta daha beter şeylerle karartmaya çabalayanlara karşı, “... Kızıl Siyasi İktidar İhtimalleri”nin okuyucularımız arasında aranan ve tartışılan bir konu olacağına inanıyoruz. —Temmuz 1989
Başlıkları: KÜRDİSTAN ve Kızıl Siyasi İktidar İhtimalleri / I. İsyan Ocağı Kürdistan / Irak / İran / Türkiye
II. KÜRDİSTAN: Tarihsel Geçmişi / Britanya ve Kürtler / Komünist Hareketin Hataları / Mahabat Kürt Otonom Cumhuriyeti
III. Siyasi Çizginin Canalıcı Sorunları / Mao Zedung Düşüncesi / Devrimci Savaş / Kızıl Üs Alanları / İran Komünist Partisi / Devrimci Ordu / Gereken Köklü Kopuştur / Otonomi / Büyük Kürdistan
Arka kapak: “Onyıllardr milli zulüm ve esarete karşı silahla başkaldırmakta olan Kürdistan, artık yeni bir konjonktürle yüz yüzedir: kızıl bayrağı göndere çekebilmek neyi gerektiriyor, Kürt bozkırının kudretli bir kızıl peşmerge ordusu ile ateşe verilmesi, tüm dünya ezilenlerinin çıkarları açısından ne tür bir kazanıma yolaçacak? Necmiye Siyavuş bu canalıcı sorunları tartışıyor.”
(Kazanılacak Dünya —Şubat 1986, A World To Win — 1986/5)
------------------------------------------------------------------------------------------
perubr

Bizim Kızıl Bayrağımız Dalgalanıyor Peru'da


Yayınevinin Önsözü
Peru Komünist Partisi'nin yönlendirdiği Maoist devrim, Peru'da göz kamaştırıcı zaferler kazanarak ilerlemekte ve yeni bir aşamaya geçişe hazırlanmaktadır.
Engels'in “proletarya özgürlüğünü muharebe meydanında kazanacaktır” diyerek ifade ettiği gerçek, PKP'nin kumanda ettiği Halk Gerilla Ordusu saflarında örgütlenmiş halk kitlelerinin, bilhassa yoksul köylülerin Halk Savaşı ile bugün Peru'nun kırlık ve dağlık bölgelerinde bütün ihtişamı ile kükremektedir. Toplam nüfusun üçte birini barındıran kırlık bölgelerde, halk kitleleri, Maoist bir devrimin kızıl bayrağını açıktan göndere çekmiş ve kendi devrimci iktidarlarını kurmuş durumdadır. Halk Gerilla Ordusu ise, karşı-devrimin silahlı kuvvetlerine karşı hareketli savaş yürütme, büyük çaplı muharebelere tutuşma, ve düşmanı daha büyük parçalar halinde yutmaya muktedir hale gelmiştir.
Peru hakim sınıfları, başkent Lima gibi müstahkem mevzilerinde bile, Maoist devrimin ateşini ensesinde hissetmekte, şehirleri kırlardan kuşatma biçimindeki Maoist stratejinin günbegün etraflarında daralan çemberi ortasında, dehşet ve umutsuzlukla çırpınmaktadırlar. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, son dönemde PKP, ülke çapında iktidarın zaptedilmesi için örgütlenme ve hazırlanma çağrısı yapmıştır.
Bunlar tüm dünyada, ve ülkemizde de, proletarya ve ezilen halk kitlelerinin devrimci şevkini ve azmini kabartan son derece kıymetli gelişmelerdir. Ne ölçüde kısa bir sürede ve/veya kesinlikle hangi koşullar içinde olacağı önceden bütünüyle kestirilmesi mümkün olmasa bile, şurası artık gün gibi aşikardır ki, enternasyonal proletaryanın, Devrimci Enternasyonalist Hareket'in üyesi olan bir Maoist partisinin, PKP'nin önderliğinde tekrardan iktidara sahip olması, Marksist-Leninist-Maoist kızıl bayrak altında gerçekten kızıl bir devlet ve ülke yönetir durumda olması ihtimali, bütün ehemmiyeti ve heybeti ile artık ufuğa yerleşmiş bulunuyor. PKP ülke çapında iktidar için hazırlık ve örgütlenme çağrısı yaparken, bunun “dünya devrimine hizmet” amacıyla gerçekleştirileceğini vurguluyor. Hem de devrim için kuru çıra ambarı durumundaki bir kıtanın ortasında !
Kendi kapitalist-emperyalist düzenlerinin Doğu'daki revizyonist rötuşlu kopyasının bunalımını “komünizmin çöküşü” diye lanse ederek demagojik silaha sarılan, başta ABD olmak üzere tüm diğer emperyalistlerin, Peru'daki Maoist devrime ve giderek yayılan et- kisine karşı ciddi seferberliklere giriştikleri bir gerçektir. Bunu şimdilik, “uyuşturucuya karşı savaş” maskesi altında ve sosyal-emperyalistlerin de yardımıyla yürütüyorlar. Ama karşılarındaki hasım, ne sosyal-emperyalizme uşaklık etmiş Kastro'vari bir devrim tüccarı sahtekar, ne de revizyonizmin dümen suyunda ıslanmış orta-yolculara benziyor; karşılarındaki hasım “köküne kadar devrim”i savunan, devrimci halk kitleleri ve proletaryadan başka hiçbir güce bir nebze itibar göstermeyen bir Maoist parti! PKP Başkanı Gonzalo, onlar “devrimin nefesini keseceklerini zannediyorlarsa sadece rüya görüyorlardır” diyor.
Mazlum dünya halklarının ve Türkiye'deki halk kitlelerinin, kendi kızıl bayraklarının Peru'da iktidara yürüyüşüne karşı dikilmeye çalışan emperyalist saldırganlığa, gereken ciddiyet ve güçle cevap vermesinin gündeme geldiği bir dönemdeyiz.
Elinizdeki bu broşürün — Bizim Kızıl Bayrağımız Dalgalanıyor Peru'da'nın — Peru'da kızışarak şekillenen proleter dünya devrimi ile emperyalist dünya düzeni arasındaki çatışmanın ehemmiyeti, ve Maoist devrimin Peru'daki gelişmesi ve niteliğinin daha derinden kavranmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Devrimci Enternasyonalist Hareket'in üyesi parti ve örgütler, beş kıtada devrimci kitleler arasında Peru'daki Halk Savaşı ve zaferi için siyasi desteği daha yüksek bir düzeye eriştirme seferberliği yürütmektedirler.
Yayınevimiz, DEH Komitesi'nin 1991 – Peru'daki Halk Savaşı ile Enternasyonal Dayanışma Yılı - Yankee Go Home ! sloganı altında, dünya çapında bir siyasi kampanya yürütme çağrısının isabetliliğiyle tamamen hemfikirdir.
Peru'daki Maoist devrimin müdafaası ve zaferi için mücadelenin, devrim isteyen kitlelerin bağrında, her yerde devrim için yürütülen mücadelenin ideolojik, siyasi ve askeri sorunları üzerindeki tartışmaları da aydınlatarak, devrimci zihinleri ve mücadeleyi bileyen bir mücadele olarak büyük güç kaynağı bulacağına güvenimiz tamdır. Bu anlayışla Bizim Kızıl Bayrağımız Dalgalanıyor Peru'da'nın Türkçesini geniş halk kitlelerine sunmaktan devrimci gurur duyuyoruz.
Broşür, A World To Win – Kazanılacak Dünya - adlı enternasyonal Maoist derginin editörleri tarafından, derginin yeni sayısı (KD/16) için hazırlanmıştır.
TKP/ML Maoist Parti Merkezi tarafından, geniş dağıtımına hizmet edilebilmesi amacıyla, broşürün Türkçe metni Partizan Yayınlar'a temin edilmiştir. Bu baskısının sorumluluğu, muhtemel eksiklikleri ile birlikte yayınevimize aittir. Mayıs 1991

ARKA KAPAK`dan
“Bu, uzun vadeli ehemmiyete sahip, düzene meydan okuyan bir siyasi darbe idi; kızıl bayrakları rüzgara açıp, orak ve çekici göğe yükselterek, 'İsyan Etmek Haklıdır!' ve 'İktidar Namlunun Ucundadır!' beyanını duyurdu, halkı, özellikle yoksul köylüleri, silah elde ayağa kalkmaya, büyük bir ateşi tutuşturup And dağlarını sarsmaya, meşakkatli ve fırtınalı coğrafyamızın kırlarında, dağlarında ve vadilerinde yeni bir tarih yazmaya, bu baskı ve zulüm düzeninin hurda duvarlarını yerle bir etmeye, tüfekler elde dağ zirvelerini zaptetmeye, gökkubbeyi fethedip yeni bir şafağın yolunu açmaya çağırdı. Başlangıç mütevazi idi, hemen hemen hiçbir modern silaha sahip olmaksızın, savaştık, ilerledik, küçükten büyüğe doğru inşa ettik, ve zayıf silahlarımızdan gelen başlangıç ateşi, kükreyen, kasırga gibi sarsıp şiddetlenen ve yayılan bir yangına dönüştü, devrim tohumlarını daha ötelere yaydı ve halk savaşına infilak edici bir tempo kazandırdı.”
“Yanki saldırganlığı, ister doğrudan olsun, ister kukla hükümetlcrinin aracılığıyla olsun, bir ulusal kurtuluş savaşını ortaya çıkarıyor, ve, gerektireceği çaba1ar ve fedakarlıklara rağmen, tam da Parti'nin ülke çapında iktidarı zaptetmek üzere çağrıda bulunduğu bir dönemde, bu, Peru halkının % 90'ını birleştirmek için muhteşem bir fırsat olacaktır, ve bu, Peru devrimi için, daha meşakkatli oluşuna karşın, daha elverişli koşullar yaratacaktır. Şayet devrimin nefesini keseceğini sanıyorsa emperyalizm sadece rüya görüyordur; ve bu dönem son derece çetin, karmaşık ve kanlı olacağının yanısıra, halkın zaferine yol açacak ve sınıfın kurtuluşuna ve proleter dünya devrimine hizmet edecektir... Ancak büyük fırtınalar içinde, demişti Başkan Mao, dünya değiştirilecektir.”

Peru Komünist Partisi Başkanı Gonzalo